Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за извършване на продажба на стоки през сайта за електронна търговия herbaloils.bg гр. София 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящите Общи условия за покупко - продажба на стоки през сайта за електронна търговия herbaloils.bg се уреждат договорните взаимоотношения между Хербал Ойлс ООД, ЕИК 206703737, със седалище и адрес на управление - с.Владая ул. Войнишко Въстание 110 наричано за краткост "ПРОДАВАЧ" и лицата, ползващи услугите на сайта за електронна търговия на дружеството, наричани за краткост "КУПУВАЧИ''.

Чл. 2. Целта на настоящите Общи условия е да се унифицират договорните клаузи относно всички Клиенти на дружеството ползващи услугите на сайта за електронна търговия Herbal Oils

Чл. 3.1 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите относно:

- Наименование на доставчика: Хербал Ойлс ООД

- Седалище и адрес на управление: с.Владая ул. Войнишко Въстание 110

- Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: с.Владая ул. Войнишко Въстание 110

- Данни за кореспонденция: email: contact@herbaloils.bg; тел.: 0877667809

- Вписване в публични регистри: ЕИК 206703737

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: +359 2 91 53 518,

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

гр. София, пл. „Петко Р. Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: +359 2 933 0565,

гореща линия: 0700 111 22

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

3.2 Цените на всички стоки са обявени в български левове, с включен ДДС и не включват разходите за доставка на стоката.

Чл. 4.Обявяването на информацията по чл. 3 се счита за Публична покана по смисъла на чл. 290 от Търговския закон (ТЗ) на Република България и е отправена до неопределен кръг от адресати с цел отправяне на предложение от конкретен адресат към дружеството за закупуване на стоки, находящи се в сайта Herbal Oils

4.2 С приемане на предложението на Купувача съобразно начина установен по – долу в настоящите Общи условия, между страните по настоящия договор възникват договорни правоотношения по повод конкретната покупка, по отношение на които се прилагат правилата и разпоредбите на настоящите Общи условия.

Чл. 5. За да получи правото да направи предложение и след неговото приемане да закупи предлаганите в сайта Herbal Oils стоки, Купувачът трябва да направи поръчка в сайта за електронна търговия като:

(1.Попълни вярно и точно предоставената му електронна регистрационна и/или форма за поръчка с данните посочени в същата, като въведе информация във всички полета където е отбелязана като задължителна съответната информация;

(2.) След направена регистрация, Клиентът трябва да попълни и формата за поръчка чрез поставяне на продукти в "Количката за пазаруване" и финализиране на процеса или чрез полетата в "Бърза поръчка"

(3.) Финализира поръчката с бутоните "Завърши поръчката" или "Купи". При финализиране на поръчката Купувачът приеме текста на Общи условия на дружеството. С натискане на въпросните бутони, Клиентът декларира, че се е запознал с текста на предложените му Общи условия и безусловно приема същите. От този момент Общите условия се прилагат в договорните отношенията между страните.

Чл. 6. При промяна на данните, изисквани за попълване в електронната регистрационна форма или формата за поръчка, купувачът се задължава да уведоми продавача в срок до датата на изпращане на закупената стока. В противен случай продавачът не носи отговорност за проблеми при нейната доставка.

Чл. 7. След получаване на попълнената точно и пълно електронна регистрационна форма, Продавача изпраща на електронната поща на купувача потвърждение на извършената регистрация. След получаване на финализирана поръчка, Продавачът изпраща на Купувача по електронната поща потвърждение на направената поръчка.

Чл. 8. Въз основа на данните, попълнени в електронната регистрационна форма, Herbal Oils, създава профил на купувача, достъпът до който се осъществява посредством уникално потребителско име и парола, избрани от самия купувач.

Чл. 9.Закупуването на стока, предлагана в сайта за електронна търговия Herbal Oils, става посредством подаване на поръчка и заплащане на цената на определената стока, както и на всички допълнителни разходи, свързани с доставката на стоката.

Чл. 10. Плащането на цената на стоката и разходите по нейната доставка се извършват от Купувача при доставка на заявената стока чрез наложен платеж.

Чл. 11. В случай, че стоката не може да бъде предадена на купувача или на трето лице, действащо от името и за сметка на купувача, в срока или на адреса за доставка, по причини, независещи от продавача, купувачът поема всички разходи по повторното доставяне на стоката, ако последният отново изяви желание да я получи.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 12.Продавачът има задължение да прехвърли на купувача собствеността върху заявената стока.

12.2 Продавачът се задължава да използва получената от купувача информация за целите на договора и да не я предоставя на трети лица, освен при изрично съгласие от страна на купувача или в други, предвидени от закон случаи.

12.3 Продавачът се задължава да поддържа актуална информацията в сайта за електронна търговия.

12.4 Хербал Ойлс ООД, не носи отговорност за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, както и за вреди, причинени върху софтуера или хардуера на купувача, произтичащи от използването по какъвто и да е начин на сайта за електронна търговия.

Чл. 13.Продавачът има право:

(1) Да получи цената по конкретната продажба за заявената от Купувача стока, ведно с всички разходи по нейната доставка.

(2) Да изпраща информация, запитвания и/или рекламни съобщения на електронната поща на Купувача, ако последният е изразил съгласието си за това.

Чл. 14. Купувачът се задължава:

(1) Да заплати цената на стоката и разходите по нейната доставка на Продавача при доставянето й.

(2) Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

(3) Да получи стоката на посоченото от него място на доставка;

(4) Да пази потребителското си име и парола от трети лица и да уведоми незабавно продавача при неправомерен достъп от страна на трето лице до клиентския му профил. В противен случай купувачът носи отговорност за всички вреди, причинени на продавача при или по повод използването на клиентския профил от трето лице.

При неспазване на задълженията, Продавачът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Купувача до потребителския му профил, както и на отказ за изпълнение на направените от него поръчки, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са последица от неизпълнението на задълженията на Купувача. В тези случаи Продавачът има право да сезира държавните органи за установяване на съответното нарушение.

Чл. 15. Купувачът има право:

(1) Да получи закупената стока в сроковете, посочени на сайта Herbal Oils

Чл. 16.1 При прекратяване на договора в предвидените от закона случаи Продавача заличава клиентския профил на купувача и паролата за достъп до магазина.

16.2 Купувачът може да поиска закриване на клиентския си профил по всяко време.

16,3 Договорните отношения между страните се прекратяват едностранно без предупреждение от страна на Продавача и при един от следните случаи: преустановяване на дейността на Продавача, преустановяване на поддържането на електронния магазин.

Чл. 17.1  Обработването на личните данни от Продавача се извършва със съгласието на лицето, за което те се отнасят, което се изразява посредством изразеното съгласие с настоящите общи условия при направена поръчка.

17.2 Хербал Ойлс ООД, предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

17.3  С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т. 3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на правилата и нормативите на действащото законодателство на територията на Република България.

17.4 Всички стоки, които са предлагат и продават на сайта са със законова гаранция за съответствие на стоката с Договора за продажба съгласно чл.112-115 от ЗЗП. Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с Договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

17.5 Ако купувачът е “Потребител” по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП, той може да се откаже от поръчаните стоки без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че не е ползвана, не е носена, не е нарушена целостта на опаковката и не са премахвани етикетите, че е във вида в който е получена и в съответствие с условията по чл. 55 от ЗЗП.

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До (contact@herbaloils.bg):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

  1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
  2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
  3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
  4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на Herbal Oils и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
  5. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. 
  6. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 Действие на отказа.

  1. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас за закупен артикул не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.. Суми заплатени за доставка на стоките не се възстановяват 
  2. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
  3. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. 
  4. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

 

Чл. 18.1 Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

18.2 Правото на достъп на купувача до сайта за електронна търговия не може да бъде използвано в нарушение на правилата и нормативите на действащото законодателство на територията на Република България.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Продавача.

Чл. 20. За неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.